Hírek

HATÁRIDŐ! Civil szervezetek beszámolója

Közeledik a civil szervezetek éves beszámolásának beküldési határideje. Megmutatjuk, hogy az egyes szervezetekre milyen előírások vonatkoznak, továbbá hogy milyen új előírásokra kell ügyelni.

A civil szervezetek könyvviteli és beszámolókészítési kötelezettségét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) kormányrendelet, a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30) kormányrendelet és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szabályozza.

A civil szervezetek működésükről, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetükről az üzleti év zárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal kötelesek beszámolót készíteni. Az üzleti év azonos a naptári évvel. A beszámoló formáját a szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel, illetve a könyvvezetés módja határozza meg. A beszámoló letétbehelyezési határideje: a lezért üzleti évet követő május 31. napja.

 

 A beszámoló formája lehet:

–        a kormányrendelet szerinti egyszerűsített beszámoló,

–        a kormányrendelet szerinti egyszerűsített éves beszámoló, vagy

–        a civil szervezet választása szerint számviteli törvény szerinti éves beszámoló.

A civil szervezet egyszerűsített beszámolója a kormányrendelet szerinti mérlegből és eredménylevezetésből áll. Az egyszerűsített éves beszámoló a kormányrendelet szerinti mérleget, eredménykimutatást és a civil törvény szerinti kiegészítő mellékletet tartalmazza.

Annak a szervezetnek, mely a törvény szerinti éves beszámoló készítését választotta, és vállalkozási tevékenységet is folytat, biztosítania kell az alap- és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeinek, ráfordításainak, kiadásainak, valamint a vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményének elkülönítetten történő bemutatását is. A beszámoló készítésével egyidejűleg minden civil szervezet (a nem közhasznú is) köteles közhasznúsági mellékletet is készíteni.

Egyszerűsített beszámolót készíthet a civil szervezet:

–        értékhatártól függetlenül, ha csak alaptevékenységet folytat,

–        ha alaptevékenységet és vállalkozási tevékenységet egyaránt folytat, de ezekből származó éves összes bevételének együttes összege két egymást követő évben évenként az 50 millió forintot nem haladja meg.

Amennyiben a szervezet vállalkozási tevékenységet is végez, és az éves összes bevétele – két egymást követő évben évenként – az 50 millió forintot meghaladja, kormányrendelet szerinti egyszerűsített éves beszámolót vagy pedig választása szerint számviteli törvény szerinti éves beszámolót készít. Az a civil szervezet, mely jogosult egyszerűsített beszámolót készíteni, dönthet úgy, hogy választása szerint egyszerűsített éves beszámolót készít, így azonban kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.

Egyszeres könyvvitelt vezet az egyszerűsített beszámolót készítő civil szervezet. Az egyszeres könyvvitelt vezető szervezet áttérhet kettős könyvvitelre bármelyik év január 1-jétől. Köteles áttérni abban az esetben, ha két egymást követő évben nem felel meg az egyszerűsített beszámoló készítésre alkalmazott feltételeknek.

Kettős könyvvitelt köteles vezetni az egyszerűsített éves beszámolót készítő, valamint azon szervezet, amely saját döntéséből a törvény szerinti éves beszámoló készítését választotta, továbbá a közhasznú besorolással rendelkező civil szervezet.

A civil szervezet beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az üzleti évet követő év május 31-éig köteles letétbe helyezni oly módon, hogy azt az Országos Bírósági Hivatal (OBH) részére elektronikusan vagy papír alapon megküldi. Az OBH a közzétételről díjmentesen intézkedik. Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, akkor köteles beszámolóját ott is elhelyezni és megtekinthetőségét a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani.

2015. január 1-jétől az elektronikus eljárásra kötelezett civil szervezet beszámolóját az ÁNYK nyomtatványkitöltő program segítségével állítja elő, majd az ügyfélkapuján keresztül elektronikus úton nyújtja be. Az elektronikus útra nem kötelezett szervezet is benyújthatja beszámolóját elektronikus úton. Az ÁNYK nyomtatványkitöltő program használatával egyszeres könyvvitel esetében a PK-141, kettős könyvvitel esetében a PK-142 nyomtatványt kell alkalmazni.

Elektronikus eljárásra a következő szervezetek kötelezettek 2015. január 1-jétől:

–        magánnyugdíjpénztár,

–        önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,

–        hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja,

–        köztestület,

–        kölcsönös biztosító egyesület,

–        hegyközség,

–        párt,

–        országos sportági szakszövetség,

–        szövetség,

–        ha a kérelmező jogi képviselővel jár el,

–        közhasznú szervezet.