Civil Információs Centrum – képzési napok 2013. II. félév

Hírek

2017. január 1-jei hatállyal módosul az áfa törvény!

2017. január 1-jei hatállyal módosul az áfa törvény. A vevői adószám kötelező feltüntetésére vonatkozó adóértékhatár 2017. január 1-jével 100 ezer forintra csökken.

Mikor kell feltüntetni a vevő adószámát?

2017. január 1-jei hatállyal módosul az áfa törvény. A vevői adószám kötelező feltüntetésére vonatkozó adóértékhatár 2017. január 1-jével 100 ezer forintra csökken.

2017. január 1-jei hatállyal módosul az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. § d) pontjának dc) alpontja. A módosítás szerint a belföldön letelepedett adóalanynak kötelező a számlán feltüntetnie a termék vevője, szolgáltatás igénybevevőjeadószámának első nyolc számjegyét, mely belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére termékértékesítést, illetve szolgáltatásnyújtást teljesített, feltéve, hogy a számlában az áfa eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot. Tehát a vevői adószám kötelező feltüntetésére vonatkozó, 2015. január 1-jétől 1 millió forintban megállapított adóértékhatár 2017. január 1-jével 100 ezer forintra csökken.

Amennyiben a fenti előírástól eltérőn a számla nem tartalmazza a vevő adószámát, akkor nem felel meg az Áfa tv. előírásainak, és a számla kibocsátó mulasztási bírsággal szankcionálható, illetve a partnere nem vonhatja le a számlában feltüntetett előzetesen felszámított adót, mivel a számla adólevonásra nem jogosít, ha nem tartalmazza a belföldön nyilvántartásba vett adóalany vevő adószámát. Amennyiben az e feltételnek meg nem felelő számla mégis kibocsátásra került, a számlát a számla helyesbítésre vonatkozó előírásoknak megfelelően javítani lehet, illetve szükséges.

Az Áfa tv. módosítása szabályozza, hogy a 2017. január 1-jét megelőzően kibocsátott számlán abban az esetben kötelező feltüntetni a vevő adószámát, ha az abban áthárított adó legalább 1 millió forint. Ezen előírást kell alkalmazni akkor is, ha a 2017. január 1-jét megelőzően olyan ügylet tekintetében történt számlakibocsátás, amely ügylet teljesítési időpontja 2017. január 1-jére vagy azt követő napra esik.

Az Áfa tv. 2017. január 1-jétől hatályos 307. §-a átmeneti rendelkezést tartalmaz azon  2017. január 1-jén vagy azt követően teljesülő ügyletről 2017. január 1-jét megelőzően, belföldön nyilvántartásba vett adóalany számára kibocsátott, 100 ezer forintot elérő, illetőleg azt meghaladó, de 1 millió forintot el nem érő áthárított adót tartalmazó azon számlákra, amelyen nem szerepel a belföldön nyilvántartásba vett adóalany termékbeszerző, szolgáltatást igénybevevő adószáma. Az átmeneti rendelkezés előírása értelmében az adólevonási jog gyakorlására vonatkozó tárgyi feltételt – az egyéb, a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – teljesíti az olyan 1 millió forintot el nem érő, de legalább 100 ezer forint áthárított adót tartalmazó számla is, amelyen a belföldön nyilvántartásba vett adóalany vevő adószáma, csoportazonosító száma nem szerepel.

Az adószám feltüntetésre vonatkozó előírás értelemszerűen a csoportazonosító szám feltüntetésére is vonatkozik, amennyiben a partner ezen adószámmal rendelkezik.

Továbbá az adóalany törvényi kötelezettség hiányában is feltüntetheti a partnere (vevője) adószámát, csoportazonosító számát az általa kibocsátott számlán. 

További információk itt:

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/A_termekbeszerzo_szolgaltatas_igenybevevo.html

https://www.szamlazz.hu/blog/2016/12/fontos-kotelezo-vevo-adoszama-szamlan/