Kérdések a NEA 2022. évi összevont és egyszerűsített pályázati kiírásaival kapcsolatban


1. Hol lehet benyújtani a pályázatokat?

A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (a továbbiakban: NIR) lehet
benyújtani.

2. Hol érhető el a NIR?

A NIR-t a www.bgazrt.hu oldalon (a NIR belépési pontra kattintva), vagy közvetlenül a
https://nir.bgazrt.hu/bga/ oldalon keresztül lehet elérni.

3. Elfelejtett jelszó esetén hogyan történik a belépési kódok (felhasználónév, jelszó) igénylése?

A belépési kódokat a nea@bgazrt.hu e-mail címen keresztül lehet igényelni a következő adatok
megadásával: szervezet neve, adószáma, címe, e-mail címe, képviselő neve. Az e-mailhez
mellékletként csatolni szükséges a NIR-ben regisztrált, aláírási jogosultsággal rendelkező képviselő
erre vonatkozó kérelmét, aláírásával ellátva.

4. Azon pályázók esetében, akik korábban már regisztráltak a NIR-be, szükséges-e ismételten
regisztrálni?

Ha a pályázó már rendelkezik NIR regisztrációval, nem szükséges újra regisztrálnia, azonban ha a
regisztrációt követően változott a pályázó valamely NIR-ben rögzített adata, akkor azokat aktualizálni
szükséges.

5. Az alapítás dátuma adatmezőbe mit szükséges beírni?

A szervezetet bejegyző jogerős végzés dátumát szükséges beírni. Ez az adat a www.birosag.hu oldalon
a szervezet adatainál a "Legelső adatállapot" menüpontban is megtalálható.

6. Mekkora a pályázati díj összege, milyen formában és milyen számlaszámra kell befizetni?

A pályázónak a pályázat beadása napjáig 2.000,- Ft összegű pályázati díjat kell megfizetnie (egy
összegben) kizárólag banki utalással az alábbi fizetési számlaszámra:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
10032000-00310024-00000017 (IBAN HU20100320000031002400000017)Az utalás során a közlemény rovatban fel kell tüntetni, hogy „NEA” és a pályázó adószámát.

Az utalást alátámasztó banki dokumentumot (pl. banki átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó és
záró egyenleggel) csatolni szükséges a NIR Mellékletek űrlapjára. Kérjük, pályázatát csak akkor
véglegesítse a NIR-ben, ha a pályázati díjat már átutalta, és az átutalást igazoló dokumentumot a
NIR-ben a Mellékletek űrlapra feltöltötte.

A pályázat benyújtásakor a szervezet e-mail címét pontosan szükséges megadni, mert a pályázati
díjról szóló számla elektronikus számlaként erre az e-mail címre kerül megküldésre.

7. Van-e lehetőség hiánypótlásra?

A pályázatok formai ellenőrzése során hiánypótlásra nincs lehetőség.

8. Mit jelent a hatókör és milyen hatókörök különböztethetőek meg?

A hatókör: a civil szervezet működésének földrajzi kiterjedése, amely lehet:

a) helyi: a működés területe a székhely (illetve telephelyek) településére vagy annak egy részére
korlátozódik;
b) területi: a működés kiterjedése a helyi kiterjedést meghaladja, de nem éri el az országos szint
követelményeit;
c) országos: a civil szervezet legalább hét megyében tartós tevékenységet végez;
d) nemzetközi: a civil szervezet több országban fejti ki tevékenységét.

9. Hatókörtől függetlenül lehet bármelyik kiírásra pályázatot benyújtani?

Az összevont pályázati kiírásokra hatókörtől függetlenül lehet pályázatot benyújtani.
Az egyszerűsített pályázati kiírásra kizárólag helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek nyújthatnak
be a pályázatot, amennyiben a szervezet számviteli beszámolóban kimutatott összbevétele két
egymást követő üzleti évben sem éri el az ötmillió forintot.

10. Van-e lehetőség idén másik kollégiumhoz benyújtani pályázatot, eltérően az előző évitől?

Igen, amennyiben változott a pályázó alapcél szerinti tevékenységi körének kollégiumi besorolása,
vagy a pályázó alapcél szerinti tevékenységei között több kollégiumhoz köthető tevékenység is
szerepel.

11. Lehet-e több kiírás keretében is pályázatot benyújtania egy szervezetnek?

Azon civil szervezetek, amelyek az összevont pályázati kiírások keretében (NEAO-KP-1-2022
kategóriák) pályázatot nyújtottak be, az egyszerűsített pályázati kiírás (NEAG-KP-1-2022 kategóriák)
keretében pályázat benyújtására már nem jogosultak.
A fentiekre való tekintettel a pályázati kiírások megjelenésekor szükséges eldöntenie a
szervezeteknek, hogy melyik kiírás (azon belül melyik kategória) keretében nyújtanak be pályázatot.

12. Milyen jogállású szervezetek nyújthatnak be pályázatot a NEA kiírásaira?

A pályázat benyújtására jogosult szervezetek körét a pályázati kiírások 5.1. pontja tartalmazza.

13. Számít-e a civil szervezet bejegyzésének dátuma?

Igen. A NEA összevont pályázati kiírásra a 2020. december 31. napjáig bejegyzett civil szervezetek, az
egyszerűsített pályázati kiírásra pedig a 2019. december 31. napjáig bejegyzett civil szervezetek
nyújthatnak be érvényesen pályázatot.

14. Pályázhat-e nem közhasznú civil szervezet?

Igen, a NEA pályázatai esetében nincs ezzel kapcsolatos kizáró feltétel.

15. A közhasznú jogállását a szervezet elvesztette, erről azonban még nem kapott kézhez bírósági
végzést, vagy az ellen fellebbezés van folyamatban. Szükséges-e ez esetben a Törzsadatok
módosítása?

Nem szükséges.

16. A szervezet képviselője vagy címe módosult, a szervezet kérvényezte a változtatást az illetékes
hatóságnál, azonban a változtatás még nem emelkedett jogerőre. Ez esetben szükség van-e az
adatok módosítására a NIR-ben?

A jogerős bírósági végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül szükséges a NIR-ben a Törzsadatok
módosítása.

17. Határon túli civil szervezet nyújthat be önállóan pályázatot?

Igen, a Közösségi környezet kollégium NEAO-KP-1-2022/2, a Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
NEAO-KP-1-2022/4, a Nemzeti összetartozás kollégium NEAO-KP-1-2022/6, a Társadalmi
felelősségvállalás kollégium NEAO-KP-1-2022/8 és az Új nemzedékek jövőjéért kollégium NEAO-KP-1-
2022/10 pályázati kategóriákban. (A részleteket a 18. pont tartalmazza.)

18. Milyen szervezet minősül határon túli szervezetnek?

Határon túli civil szervezet a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi –
boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és
továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és
erősítése érdekében tevékenykedő, más állam területén, annak jogszabályai alapján működő civil
szervezet.

19. Mi a feltétele annak, hogy egy határon túli civil szervezet önállóan nyújthasson be pályázatot?

Határon túli civil szervezet önállóan nyújthat be pályázatot a Közösségi környezet kollégium NEAOKP-
1-2022/2, a Mobilitás és alkalmazkodás kollégium NEAO-KP-1-2022/4, a Nemzeti összetartozás
kollégium NEAO-KP-1-2022/6, a Társadalmi felelősségvállalás kollégium NEAO-KP-1-2022/8 és az Új
nemzedékek jövőjéért kollégium NEAO-KP-1-2022/10 pályázati kategóriákban azzal, hogy az
alábbiakban felsorolt feltételek mindegyikének eleget kell tennie:
     - az önállóan pályázó határon túli civil szervezet korábban társpályázóként NEA támogatás
kedvezményezettje volt,
     - az önállóan pályázó határon túli civil szervezet benyújtott pályázatának célja a civil
szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen
évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok
megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása, és
     - az önállóan pályázó határon túli civil szervezet összevont NEAO-KP-1-2022 kategóriában
társpályázóként nem szerepel.

FONTOS! Határon túli civil szervezet önálló pályázata esetén érvényességi feltétel a pályázó
működéséről szóló igazolás NIR-be történő felcsatolása!

20. Határon túli szervezet Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezettel
együttműködésben nyújthat-e be pályázatot?

Határon túli civil szervezet a Közösségi környezet kollégium NEAO-KP-1-2022/2, a Mobilitás és
alkalmazkodás kollégium NEAO-KP-1-2022/4, a Nemzeti összetartozás kollégium NEAO-KP-1-2022/6,
a Társadalmi felelősségvállalás kollégium NEAO-KP-1-2022/8 és az Új nemzedékek jövőjéért
kollégium NEAO-KP-1-2022/10 pályázati kategóriákban nyújthat be társpályázóként együttes
pályázatot.

A pályázatot ebben az esetben a Magyarországon bejegyzett civil szervezet nyújtja be, mint főpályázó
a NIR-ben regisztrált határon túli társpályázóval. Ennek további feltétele a határon túli civil
szervezet együttműködési szándéknyilatkozatának NIR-be történő felcsatolása.

21. Amennyiben a határon túli civil szervezet csak társpályázóként jelenik meg, akkor is
regisztrálnia kell a NIR-ben?

Igen, minden pályázónak regisztrálnia kell.

22. Egy határon túli civil szervezet több pályázatban is szerepelhet társpályázóként?

Nem, egy határon túli civil szervezet érvényesen csak egy pályázatban vehet részt társpályázóként.

NEA 2022 pályázatok benyújtása esetén nagyon fontos!
Az alábbiakat a pályázatok benyújtásánál mindenképpen vegyék figyelembe!
A pályázatok érvényességi feltétele, hogy a pályázatot benyújtó személy jogosult legyen a pályázó képviseletére,
a NIR adatai, a pályázati adatlap és a közhiteles nyilvántartásban a hivatalos képviselő személyére vonatkozó adatai megegyezzenek,
vagy a NIR-ben elérhetőek legyenek a képviseleti változásokat, jogosultságot igazoló dokumentumok.

Ezért külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy abban az esetben, amikor a közhiteles nyilvántartásban még nem került átvezetésre a változás,
úgy a pályázati útmutató 9.2 pontja alapján feltétlenül szükséges felcsatolni a Mellékletek űrlapra az OBH részére megküldött változásbejegyzési kérelmet és a közgyűlés jegyzőkönyvének másolatát,
és/vagy a módosított alapító okirat másolatát.