A társasági adóalanyok által nyújtott támogatások kedvezményrendszerének újraszabályozása

2021. június 10-étől hatályos, új feltételrendszer

A társasági adóalanyok rendszeresen támogatnak valamilyen nemes célt. Adakozási kedvüket segíti a társasági adóról és osztalékadóról szól 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao tv.). A Tao törvény 7. § (1) bekezdésének z) pontja alapján a megfelelő igazolással rendelkező támogatók a különféle pénzbeli és természetbeni támogatásaik következtében a támogatás értékének bizonyos százalékát adózás előtti eredményt csökkentő tételként elszámolhatták. Ez a jövőben is így lesz, azonban a háttérszabályok módosítása következtében pontosításra került a támogatások kedvezményrendszere. A Magyar Közlöny 2021/106. számában kihirdetett 2021. évi LXIX. törvény módosította a Tao törvény Tao. törvény 7. § (1) bekezdés z) pontját, amely a támogatásokkal kapcsolatos adózás előtti eredmény csökkentésének lehetőségeit szabályozza. A kedvezmények együttes összege nem haladhatja meg az adózás előtti eredmény összegét. E cikk keretében a 2021. június 10-étől hatályos, új feltételrendszer kerül bemutatásra.

A közhasznú szervezetek támogatása

A közhasznú szerveztek jogállását, tevékenységét az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) szabályozza. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra más szabályozás vonatkozik.

A Tao. tv. 7. § (1) za) pontja értelmében az adózás előtti eredményt csökkenti a közhasznú tevékenysége támogatására visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének 20 százaléka.

Tételezzük fel, hogy egy társasági adóalany 20 millió forintot utalt át egy közhasznú szervezet közhasznú tevékenységének támogatására. Ebben az esetben 20 millió x 0,2 = 4 millió forinttal csökkentheti le a 2021. évi adózás előtti eredményét. Ugyanez a helyzet, ha nem pénzbeli utalásról, hanem szolgáltatásnyújtásról van szó. Tételezzük fel, hogy ugyanez a társaság egy másik közhasznú alapítványnak 10 millió forint értékű ingyenes szolgáltatást nyújt (pl. kifesti az épületüket). Ebben az esetben 10 millió x 0,2 = 2 millió forinttal lecsökkentheti az adózás előtti eredményt. A harmadik eset, amikor valamilyen tárgyi eszköz vagy valamilyen készlet (pl. tartós élelmiszer) kerül adományozásra. A törvényi szabályozás egyik kulcsszava a közhasznú tevékenység (a közhasznú szervezet könyvelése nem minősül annak).

A Civil tv. 2. § 20. pontja értelmében közhasznú tevékenységnek minősül minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

A kedvezmény akkor érvényesíthető, ha a támogató rendelkezik a közhasznú szervezet által kiadott igazolással.

A közhasznú szervezetek tartós támogatása

Lehetőség van arra, hogy a közhasznú szervezet és a támogató tartós adományozási szerződést kössenek. Amennyiben a társasági adóalany a közhasznú szervezettel tartós adományozási szerződést kötött akkor a kedvezmény mértéke továbbra is 40 százalék. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra más szabályozás vonatkozik.

Megjegyezném, hogy tartós adományozás csak pénzben történhet. Mi is az a tartós adományozás?

A Civil tv. 2. § 27. pontja értelmében tartós adományozásnak minősül a civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére. Figyelni kell tehát arra, hogy az elkötelezettség legalább négy évre szól. Cserébe nagyobb mértékben lehet csökkenteni az adózás előtti eredményt. A kedvezmény akkor érvényesíthető, ha a támogató rendelkezik a közhasznú szervezet által kiadott igazolással.

A szerződés nem teljesítését viszont a Tao. tv. szankcionálja. A tartós adományozási szerződések nem teljesítése esetén adózás előtti eredmény növelő tétel keletkezik. Amennyiben a teljesítés azért nem lehetséges, mert a „kedvezményezett” jogutód nélkül megszűnt, vagy közhasznúsági nyilvántartásból törölték, akkor a korábbi években adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt összeggel az adózás előtti eredmény meg kell növelni. Egyéb nem teljesítési ok esetében a korábbi években adózás előtti eredmény csökkentésként elszámolt összegnek a kétszerese lesz az adózás előtti eredményt növelő tétel.

2021. augusztus 1-jétől változni fog a Civil tv. A támogatási lehetőség azonban továbbra is megmarad.

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére nyújtott támogatás

2021. április 30-án került kihirdetésre a 2021. évi IX. törvény, amely a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról rendelkezik. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványra e törvény eltérő rendelkezése hiányában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapítványra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Az alapítvány alapvetően állami finanszírozású, azonban céljai megvalósításához az államon kívüli más személy is támogatást adhat vagy adományt nyújthat. Az alapítvány részére pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni juttatás, adomány egyaránt adható.

A Tao tv. adózás előtti eredmény csökkentését teszi lehetővé abban az esetben, ha a társasági adó alanya támogatást, adományt nyújt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére. A kedvezmény mértéke többféle.

  • A Tao tv. 7. § (1) zc) pontja alapján, abban az esetben, ha a támogató felsőoktatási támogatást köt az egyházi fenntartású egyetemmel vagy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal, akkor a támogatási érték (pénz, szolgáltatás, tárgyi eszköz, készlet) 300 százalékával csökkentheti le az adózás előtti eredményét.
  • A Tao tv. 7. § (1) zd) pontja alapján a juttatás értékének további 20 százaléka elszámolható adózás előtti eredményt csökkentő tételként.
  • A Tao tv. 7. § (1) zd) pontja alapján alapítói vagy csatlakozói vagyonrendelés esetén 40 százalékával lehet lecsökkenteni az adózás előtti eredményt.

A kedvezmény igénybevételéhez szükséges az érintett egyetem vagy fenntartója igazolása.

A felsőoktatás támogatása

Nem minden felsőoktatási intézmény került át közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványhoz. Ezek az intézmények is támogathatók adózás előtti eredmény terhére. A felsőoktatási támogatási megállapodás alapján történő támogatása esetén a támogatási érték 50 százaléka. A felsőoktatási támogatási megállapodás: alapítóval vagy fenntartóval a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézmény alapítására, működésének biztosítására kötött, legalább három évre szóló megállapodás. Korábban 5 év volt. Az adóalap csökkentéséhez a felsőoktatási intézmény által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással is rendelkezni kell.

Magyar Kármentő Alap, a Nemzeti Kulturális Alap támogatása

Az új szabályozás alapján is csökkenthető az adózás előtti eredmény, ha a társasági adó alanya támogatásban részesíti a Magyar Kármentő Alapot, a Nemzeti Kulturális Alapot, továbbá a Kárenyhítési alapot. A kedvezmény mértéke az adott támogatás összegének 50 százaléka.

A fenti kedvezmények együttes összege nem haladhatja meg az adózás előtti eredmény összegét. Az adózó akkor csökkentheti az adózás előtti eredményt, ha rendelkezik az érintettek igazolásával, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét, célját.

kép és cikk forrása:

ötpercadó.hu