Új felhívások a Nemzeti Együttműködési Alap keretében

 

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy 2021. június 28-án 10.00 órakor megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásai.

Az „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2021.” című, NEAN-KP-1-2021 jelű pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása.

A kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolójában feltüntetett adomány után járó tíz százalékos normatív kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a számviteli beszámolóban adományként feltüntetett összeg legalább 100.000,- Ft). Az adományok után járó normatív kiegészítésként nyújtott működési támogatás legfeljebb 750.000,- Ft értékig biztosítható.

 Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás
civil szervezetek részére 2021 / NEAN-KP-1-2021

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP 
Közösségi környezet kollégium 
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 
Nemzeti összetartozás kollégium 
Társadalmi felelősségvállalás kollégium 
Új nemzedékek jövőjéért kollégium 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2021. 
Pályázati kiírás kódja: NEAN-KP-1-2021 

A pályázat benyújtásnak határideje: 2021. július 28. 
A Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának döntése alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) 
a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.), 
b) a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.), 
c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 
d) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), 
e) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, 
f) a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet, 
g) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban Tao. tv.) 
alapján - kizárólag a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (a továbbiakban: NIR) útján benyújtandó - pályázatot hirdet civil szervezetek részére működésük támogatása céljából a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel. 

FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak. 
FIGYELEM! A pályázati kiíráshoz kapcsolódik a pályázati dokumentáció részeként "A Nemzeti Együttműködési Alap Pályázati Útmutató az Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2021." című dokumentum (a továbbiakban: Pályázati útmutató), amely letölthető a https://civil.info.hu/nea/kezdolap/palyazatok/index.html, illetve a http://www.bgazrt.hu oldalakról. 

1. A pályázat célja 
A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának, a nemzeti összetartozás erősítésének, valamint a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében. 
A civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban feltüntetett adományok értéke után járó tíz százalékos normatív kiegészítés normatív támogatásnak minősül. 

2. A támogatható tevékenységek 
A kedvezményezett a támogatást a működési költségeinek fedezésére fordíthatja. 

3. A támogatás céljára rendelkezésre álló forrás mértéke 
A támogatások céljára rendelkezésre álló forrás összege 289 462 040 Ft, amelynek előirányzati fedezetét a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 29. Nemzeti Együttműködési Alap jogcím előirányzata [ÁHT: 332995] biztosítja. 
A rendelkezésre álló forrás a Kollégiumok között egyenlő arányban kerül felosztásra az alábbi táblázatban foglaltak szerint: 
Rendelkezésre álló forrás összege (Ft) 
Közösségi környezet kollégium (NEAN-KP-1-2021/1) 
57 892 408 
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium (NEAN-KP-1-2021/2) 
57 892 408 
Nemzeti összetartozás kollégium (NEAN-KP-1-2021/3) 
57 892 408 
Társadalmi felelősségvállalás kollégium (NEAN-KP-1-2021/4) 
57 892 408 
Új nemzedékek jövőjéért kollégium (NEAN-KP-1-2021/5) 
57 892 408 

4. A pályázat benyújtásának határideje és a támogatott tevékenység időtartama 
Közösségi környezet kollégium 
A közművelődés, tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem, a település- és közösségfejlesztés, kulturális tevékenység területén működő civil szervezetek, társadalmi párbeszéd, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek. 
2021. 07. 28. 12:00 

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 
Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport területén működő civil szervezetek. 
2021. 07. 28. 12:00 

Nemzeti összetartozás kollégium 
A kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc), hagyományápolás területén működő civil szervezetek. 
2021. 07. 28. 12:00 

Társadalmi felelősségvállalás kollégium 
Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, család és gyermekjóléti szolgáltatók, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, természet- és környezetvédelem, polgári védelem területén működő civil szervezetek. 
2021. 07. 28. 12:00 

Új nemzedékek jövőjéért kollégium 
A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés területén működő civil szervezetek. 
2021. 07. 28. 12:00 

5. Pályázat benyújtására jogosult szervezetek köre 
5.1. Pályázatot nyújthat be a Magyarországon 2020. december 31-éig nyilvántartásba vett 
a) alapítvány, valamint 
b) egyesület, ideértve a szövetséget.

5.2. Nem nyújthat be pályázatot 
a) a szakszervezet, 
b) a párt, 
c) a párt által alapított alapítvány, 
d) a párt részvételével létrehozott egyesület, 
e) a kölcsönös biztosító egyesület, 
f) a közalapítvány2, 
g) az egyházi jogi személy, 
h) a civil társaság, 
i) határon túli civil szervezet. 

6. A támogatás formája és mértéke 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének alsó határa 10 000 Ft
Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének felső határa 750 000 Ft
A támogatás rendelkezésre bocsátása utólagos elszámolási kötelezettség mellett, támogatási előleg formájában, egy összegben történik. 
A támogatási intenzitás mértéke 100%. 
A pályázathoz saját forrás biztosítása nem szükséges.

8. A pályázatok benyújtása 
8.1. A pályázat benyújtásának helye és módja 
A pályázatot kizárólag elektronikusan, a NIR-en keresztül lehet benyújtani, magyar nyelven. 
FIGYELEM! A NIR-t a https://nir.bgazrt.hu oldalon lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell, amelyhez rendelkeznie kell érvényes e-mailcímmel. 
A pályázat benyújtása csak abban az esetben lehetséges, ha a NIR-ben minden kötelezően kitöltendő mező kitöltésre, és minden kötelezően csatolandó melléklet feltöltésre került. A NIR formai hibák és a kötelezően megadandó adatok hiánya esetén nem engedi a pályázat benyújtását, és figyelmeztető üzenetben jelzi a benyújtást akadályozó hibát a pályázó részére. 
A pályázat benyújtását a NIR felhasználói kézikönyvben leírtak szerint, illetve a Pályázati útmutatóban rögzített módon kell elvégezni. 

8.2. Pályázati díj 
A pályázónak a pályázat beadása napjáig egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie, melynek összege 2000 Ft, azaz kétezer forint. Az átutalást igazoló dokumentumot (átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel), kérjük a NIR-ben a Mellékletek űrlapra felcsatolni. A pályázati díjat átutalással, a következő fizetési számlaszámra kell megfizetni: 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - 10032000-00310024-00000017 
IBAN HU20100320000031002400000017 
Kérjük, pályázatát csak akkor véglegesítse a NIR-ben, ha a pályázati díjat már átutalta, és az átutalást igazoló dokumentumot a NIR-ben a Mellékletek űrlapra feltöltötte. 

FIGYELEM! A pályázónak nem kell befizetnie a pályázati díjat, ha azt a NEAO-KP-1-2021 (összevont) vagy a NEAG-KP-1-2021 (egyszerűsített) pályázati kiíráshoz kapcsolódóan már megfizette. 
Kérjük, a pályázati díj megfizetésekor a beazonosíthatóság érdekében tüntesse fel a megjegyzés/közlemény rovatban a pályázó - NIR-ben megadott - adószámát, továbbá azt, hogy NEA. 

FIGYELEM! A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. 

FIGYELEM! A pályázat benyújtásakor a szervezet e-mailcíme pontosan kerüljön megadásra, mert a pályázati díjról szóló számla elektronikus számlaként erre az e-mailcímre kerül megküldésre.
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-4/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
 

bővebben és forrás:

https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3016964508532503

https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-4/?fbclid=IwAR0X_LybhPJbJMgPVdZhPzuAOse9H2_kiUBaGxgQ2YePsYmjTrD71hLdUBw