TÁJÉKOZTATÓ A CÉGKAPU SZOLGÁLTATÁSRÓL

CÉGKAPU

 

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 91. § (1) bekezdés h) pontja 2018. január 1. napjától kötelező nyilvántartási adattá teszi a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint gazdálkodó szervezetnek minősülő szervezetnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési törvény) szerinti hivatalos elérhetőségét (cégkapu elérhetőség).

 

Figyelemmel arra, hogy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 7. § 6. pontja alapján gazdálkodó szervezetnek minősül az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány, ezen szervezeteknek is létre kell hozniuk, és be kell jelenteniük a cégkapu elérhetőségüket.

 

Ezen kötelezettség teljesítéséhez az állam a gazdálkodó szervezetek számára Cégkapu szolgáltatást biztosít. A cégkapu egy ingyenes tárhely, mely megkönnyíti a szervezetek és az elektronikus ügyintézést biztosító szervek közötti kapcsolatfelvételt, hiszen minden kézbesítésre szánt küldemény a gazdálkodó szervezet által igényelt, biztonságos, hiteles tárhelyre érkezik.

 

A cégkapu regisztráció, majd ezt követően a cégkapu tárhelycím a szervezetet nyilvántartó közhiteles nyilvántartásba vagy a Rendelkezési Nyilvántartásba történő bejelentéssel teljesíthető.

 

CÉGKAPU regisztráció

 

  1. Az egyéb gazdálkodó szervezet regisztrálása a cégkapun

 

A civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek a regisztráció szempontjából „egyéb gazdálkodó szervezetnek” minősülnek, ezért űrlapon kell regisztrálniuk a következő oldalon a „Bejelentkezés” menüpontra kattintva: https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html

 

  1. A regisztráció folyamata

 

A képviseletre jogosult személy vagy a meghatalmazottja

  • bejelentkezik az alkalmazásba (pl. az ügyfélkapuján keresztül),
  • kiválasztja a regisztrálandó gazdálkodó szervezet szervezeti formáját,
  • megadja a szükséges adatokat (a meghatalmazottnak egy regisztrációs űrlapot kell kitöltenie, ahol el kell végezni a szükséges elektronikusan hitelesített dokumentumok csatolását).

 

CÉGKAPU bejelentés

 

A cégkapu által biztosított tárhelycímet nemcsak létre kell hozni, hanem be is kell jelenteni a szervezetet nyilvántartó közhiteles nyilvántartásba. Ennek a kötelezettségének akként tehet eleget, hogy az erre rendszeresített űrlapon változásbejegyzési kérelmet nyújt be a nyilvántartó bírósághoz és annak „A” oldalán az E-kapcsolattartási cím rovatba beírja a cégkapu számát. A kérelméhez csatolni kell a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) által kibocsátott, véglegesített cégkapu-regisztráció létrejöttéről szóló visszaigazolást.

 

Figyelemmel arra, hogy a cégkapu elérhetőség 2018. január 1. napjától kötelező nyilvántartási adat, amennyiben cégkapu elérhetőségét nem jelenti be a nyilvántartó bíróságnak, a szervezettel szemben – a Cnytv. 71/C. § (1) bekezdés c) pontja alapján – törvényességi felügyeleti eljárásnak van helye.

 

A Cnytv. 71/G. § (2) bekezdése alapján a törvényes állapot helyreállítása érdekében a bíróság az intézkedésre okot adó körülménytől, illetve annak súlyától függően a következő intézkedéseket hozhatja:

  1. a) a szervezetet, illetve ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a szervezet képviselője adott okot, a képviselőt 10 000 Ft-tól 900 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja,
  2. b) megsemmisíti a szervezet által hozott jogszabálysértő vagy a szervezet létesítő okiratába ütköző határozatot, és szükség esetén megfelelő határidő kitűzésével új határozat hozatalát rendeli el,
  3. c) ha a szervezet törvényes működése a legfőbb szervének összehívásával előreláthatólag helyreállítható, összehívja a szervezet döntéshozó szervét, vagy ennek a feladatnak a végrehajtására – a szervezet költségére – megfelelő személyt vagy szervezetet rendel ki,
  4. d) ha a szervezet működése törvényességének helyreállítása más módon nem biztosítható, a szervezet működése vagy más körülmény alapján különösen indokolt és az intézkedéstől előre láthatóan eredmény várható, legfeljebb kilencven napra felügyelőbiztost rendel ki,
  5. e) a szervezetet megszünteti.