Helyesbítés a TAONY jelű nyilatkozat benyújtási határideje,
ha az adóévben bevételt nem szerzett, vagy az adóévben csak olyan bevételt szerzett, amelynek alapján adómentesség illeti meg.

2020. szeptember 30.

140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről
1. Adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések
(8) Az e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló társasági adóelőleg, kisvállalati adóelőleg, energiaellátók jövedelemadója adóelőleg, innovációs járulékelőleg összegét, amelyről az (1), (2), (3), (7) bekezdés alapján adóelőleg- és járulékelőleg-bevallás 2020. szeptember 30-ig kerülhet benyújtásra, az adózó az utolsó rendelkezésre álló adóelőleg-, illetve járulékelőleg-bevallásban megállapított előleg-kötelezettség (amennyiben a csoportos társasági adóalany társasági adó vonatkozásában adóelőleg bevallással nem rendelkezik, akkor a részére adóhatósági határozattal előírt társasági adóelőleg kötelezettség) alapulvételével, azonos ütemezésben állapítja meg és a rá irányadó határidőig fizeti meg. Az így megállapított társasági adóelőleg kötelezettséget a Tao. törvény 26. § (2), (3), (7) és (8) bekezdése szerint megállapított adóelőleg kötelezettségnek kell tekinteni az adóról való rendelkezés szempontjából. Az adózó ezen adó-, illetve járulékelőleg mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója, illetve járuléka nem éri el az adó-, illetve járulékelőleg összegét.

 

bővebben és forrás:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000140.KOR

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (2020. 05. 11.)

a TAONY jelű nyilatkozathoz

I. Általános tudnivalók

1. Mire szolgál a TAONY jelű nyilatkozat és kire vonatkozik?

Az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület, az egyházi jogi személy, a lakásszövetkezet, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, a közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézmény, az európai területi társulás, foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézmény társaságiadó-bevallás helyett nyilatkozatot tehet

2020. szeptember 30-áig – ezen a nyomtatványon –,
feltéve,

hogy az adóévben vállalkozási tevékenységből (az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységéből) származó bevételt nem ér el, vagy e tevékenységéhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számol el, továbbá az adóév utolsó napján egyházi jogi személynek minősülő adózó, ha vállalkozási tevékenységet nem folytat.12
A természetes személlyel, mint vagyonrendelővel kötött bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő által kizárólag természetes személy, mint kedvezményezett javára kezelt vagyon, valamint a kizárólag természetes személy, mint kedvezményezett javára történő vagyoni juttatás céljából természetes személy által alapított vagyonkezelő alapítvány társaságiadó-bevallás helyett nyilatkozatot tehet 2020. szeptember 30-áig – ezen a nyomtatványon -, ha az adóévben bevételt nem szerzett, vagy az adóévben csak olyan bevételt szerzett, amelynek alapján adómentesség illeti meg.3
Ha az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület alkalmazza az adóévre vonatkozóan a Tao. tv. 9. § (2) bekezdés f) pontját, vagy a 9. § (3) bekezdés c) és d) pontját, akkor a TAONY jelű bevallást helyettesítő nyilatkozat helyett 1929 számú társaságiadó-bevallást kell benyújtania!4
Akkor adhatja be a TAONY jelű nyilatkozatot, ha a bevallási időszaka a teljes üzleti év (adóév), és nem eltérő üzleti éves.

Tudtuk meg ma, a (szegedi) NAV telefonos Ügyfélszolgálatától.

bővebben és forrás:
https://www.nav.gov.hu/…/nyomt…/nyilatkozatok/NAV_TAONY.html