Tisza-parti Civil Közösségekért Egyesület CKSZ-KP-1-2022/1-000006                

TÁJÉKOZTATÓ

A Városi Civil Alap támogatási program 2022-ben ismételten elindult

A pályázati kiírás célja

A civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek támogatása

Pályázati kiírás kódja: VCA-KP-1-2022

Pályázati kiírás kategóriája: VCA-KP-1-2022/1

Pályázati kiírás kategóriája: VCA-KP-1-2022/2

Pályázati kiírás kategóriája: VCA-KP-1- 2022/3

Pályázati kiírás kategóriája: VCA-KP-1- 2022/4

Pályázati kiírás kategóriája: VCA-KP-1- 2022/5

Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása

Civil szervezetek gépjárműbeszerzé-si támogatása

Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása

Civil szervezetek programszerve-zési támogatása

Civil szervezetek kommunikációs tevékenységének támogatása

Az igényelhető támogatási összeg felső határa

10.000.000,- Ft

7.000.000,- Ft

6.000.000,- Ft

11.000.000,- Ft

11.000.000,- Ft

A Városi Civil Alap célja , hogy az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek számára is elérhető legyen azon célok támogatása, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhetnek.

A támogatás lebonyolításával összefüggő feladatokat a . Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a tovább: BGA Zrt.) látja el.

A pályázati kiírás keretében egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújt be és egy pályázaton belül kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Bővebben és forrás:

https://bgazrt.hu/tamogatasok/varosi-civil-alap/

és a https://civil.info.hu/kezdolap/hirek/index.html oldalakon.A támogatásra elérhető forrás mértéke

4 797 601 199,- Ft,

Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása (VCA-KP-1-2022/1)

 • Civil szervezet ingatlantulajdon-szerzése;
 • Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
 • Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő vagy önkormányzat által alapított 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság tulajdonában/kezelésében lévő ingatlan felújításának támogatása, amelynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat legalább fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
 • Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, amelynek alapfeltétele a civil és az egyházi jogi személy legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.

Ha a beruházással érintett – nem a pályázó tulajdonában lévő – ingatlant a pályázón kívül más civil szervezet is ingyenesen használja, a tervezett tevékenységhez kapcsolódóan

 

építési/felújításilatok – a betöltött funkciótól függetlenül a teljes ingatlan biztosítható – támogatható, ha az ingatlant használó más civil szervezetek támogatásának. Ha a beruházással érintett ingatlan egyéb köz- vagy piaci szolgáltatási feladat is szolgál, abban az esetben az ellátást elhatárolják, megbontva szükséges feltüntetni a civil szervezet által használt épületrészekhez tartozó tevékenységeket és költségeket a pályázatban és az azt alátámasztó dokumentumokban is.

Az a pályázó, aki a 2021. évi Városi Civil Alap terhére ingatlantulajdon-vásárlást valósított meg, a 2022. évi Városi Civil Alap terhére ingatlan-tulajdon vásárlásra nem nyújt be pályázatot. Ingatlan felújítási támogatás igénylésére ebben az esetben is van lehetőség.

Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (VCA-KP-1-2022/2)

 • Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban szereplő szereplő, igazságügyi műszaki szakértő vagy műszaki szakértői iroda által igazolt, vagy a forgalmi érték meghatározásáról szóló igazolásban szereplő árához szükséges + 20%-os os mértékig. A részletes szabályokat az Útmutató tartalmazza.

Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése.

Az a pályázó, aki a 2021. évi Városi Civil Alap terhére gépjárműbeszerzési támogatásban részesül, a 2022. évi Városi Civil Alap gépjárműbeszerzési kategóriára nem nyújthat be pályázatot.

Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (VCA-KP-1-2022/3)

 • Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;
 • Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
 • A civil szervezet tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése.

Civil szervezetek programszervezési támogatása (VCA-KP-1-2022/4)

 • A helyi közösség életét meghatározó értékmegőrző,teremtő, az által szervezett programok előkészítése, megvalósítása;
 • A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása, a programokhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése.

Civil szervezetek kommunikációs tevékenységének támogatása (VCA-KP-1-2022/5)

 • Kommunikációs tevékenység fejlesztése;
 • Szervezeti arculat kialakítása;
 • Kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzése;
 • A pályázó kommunikációs stratégiájának megvalósítása, különös tekintettel a médiamegjelenésekre.


 A támogatott tevékenység napja

 1. január 1. – 2023. december 31.

Fenntartási kötelezettség

Járműberuházás támogatása esetén kötelező a végrehajtási időszak lejártától 3 éven át,

ingatlanberuházás támogatása esetén a megvalósítási időszak lejártától számított 5éven át tart.

A fenntartási kötelezettség fennállásának időszaka alatt a kedvezményezett támogatással érintett járművet és ingatlant kizárólag a támogatás céljának megfelelően használhatja, és csak indokolt esetben, a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, terhelhető meg, adható bérbe vagy más használatba.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) pontja szerinti alpontja szerinti egyesület vagy alapítvány

 1. a) amelyet a bíróság december 31. napjáig nyilvántartásba vett ,
 2. b) amely rendelkezik a 2020. vagy a 2021. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatal által meghatározott számviteli beszámolóval, és
 3. c) székhelye a pályázat benyújtásának időpontjában olyan magyarországi településen van , hogy – a polgárok adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település területén január 1-jén nyilvántartott – lakossági személyszáma 5000 fő feletti.

A pályázat benyújtásának határideje és módja

 • A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Nemzeti Informatikai Rendszeren (a továbbra: NIR ) keresztül lehet benyújtani.
 • A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.
 • A pályázatok benyújtására a következő időszakban van lehetőség:
 1. február 2. 10 óra 00 perc – 2022. február 18. 12 óra 00 perc

A pályázó a pályázatot a támogatási döntés közléséig visszavonhatja. A pályázat visszavonását az erre vonatkozó benyújtott kérelemnek megfelelően a GA Zrt. . a NIR -ben rögzíti, és a tudomásulvételről elektronikus úton visszajelzést küld a pályázónak.

 • A pályázat benyújtásához díjszabása nem szükséges.

A pályázat befogadása és formai ellenőrzése

A pályázat formai ellenőrzését a BGA Zrt. a pályázat elektronikus beérkezését követően kezdi meg. A BGA Zrt. a pályázatot befogadja, ha

 1. a) a pályázó a 3.1. pontban meghatározott jogosulti körbe tartozik;
 2. b) a pályázó a pályázati kiírásban megjelölt benyújtási határidőn belül nyújtotta be a pályázatát;
 3. c) az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket;
 4. d) a kötelező nyilatkozatok kitöltésére kerültek, a kötelezően csatolandó mellékletek megfelelő formátumban és határidőben benyújtásra kerültek;
 5. e) ingatlanberuházással kapcsolatos támogatás (VCA-KP-1-2022/1 pályázati kategória) pályázó vállalja, hogy a támogatott tevékenységet az 5000 fő feletti lakosságszámú székhelyen vagy – lakosságszámtól független – az igazolt telephelyen valósítja meg.
  A pályázat érvénytelen, ha
 6. a) a pályázó a pályázatot nem a kiírásban közzétett tárgyban, illetve támogatási céllal nyújtotta be;
 7. b) a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, vagy hamis/hamisított dokumentumot nyújtott be;
 8. c) a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felhívásnak.

Figyelem, a csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni!

Hiánypótlás

Ha a pályázó a pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, és azok jellegüknél fogva pótolhatók, a BGA Zrt. egy alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására.

A hiánypótlást a pályázónak elektronikus úton kell benyújtania a NIR )-en keres